PREAMBULE

De site wordt uitgegeven door de verkoper, Juan Bertrand, wiens hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Rue de la Bourlotte 2. 7850. Petit-Enghien. België, en geregistreerd op 0826165529.

Individueel intracommunautair identificatienummer van de verkoper: BE0826165529

De volgende bepalingen zijn bedoeld om de algemene verkoopvoorwaarden op de site www.wRoots.store . te definiëren

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “AV”) definiëren de contractuele rechten en verplichtingen van de verkoper en zijn klant in het kader van de verkoop op afstand en elektronische verkoop van goederen en producten.

De AV regelen uitsluitend de relatie tussen de verkoper en de klant.

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet gevalideerd wordt.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online zijn gezet.

ARTIKEL 1. CATALOGUS OF ONLINE SHOP

Via de site biedt de verkoper de klant een catalogus of een online winkel die de verkochte producten nauwkeurig voorstelt, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Bij fouten of onvolledigheden in de presentatie kan de verantwoordelijkheid van de verkoper hierdoor niet worden aanvaard.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De prijzen en belastingen met betrekking tot de verkoop van de producten worden vermeld in de catalogus of de online winkel.

ARTIKEL 2. PRIJS

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de tarieven die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro’s (exclusief taksen en alle taksen inbegrepen) en houden geen rekening met leveringskosten, die bovendien gefactureerd worden. De leveringskosten worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling door de klant.

De prijzen houden rekening met de belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief van deze belastingen wordt automatisch doorberekend aan de prijs van de producten in de catalogus of de online winkel. Indien één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

Het totale bedrag van de bestelling (alle taksen inbegrepen) en leveringskosten inbegrepen, wordt aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.

Bij bestelling dient de volledige prijs te worden betaald.

ARTIKEL 3. ONLINE BESTELLEN

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten.

De klant moet de huidige algemene verkoopvoorwaarden accepteren door op de aangegeven plaats te klikken, zodat zijn bestelling wordt gevalideerd.

De klant moet een geldig e-mailadres en afleveradres opgeven en erkent door deze algemene verkoopvoorwaarden dat elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden met behulp van dit adres.

De klant moet ook de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de klant, totdat het probleem is opgelost.

ARTIKEL 4. BEVESTIGING EN BETALING VAN DE BESTELLING

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling gepaard gaat met betaling door de klant.

  1. BETALING

De klant voert de betaling uit op het moment van de definitieve validatie van de bestelling door zijn creditcardnummer op te geven.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de informatie die voor dit doel wordt verstrekt, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de bestelling.

In geval van betwisting of frauduleus gebruik van de bankkaart zonder fysiek gebruik van de bankkaart (gebruik van het nummer van de bankkaart), kan elke persoon binnen 70 dagen na de datum van de operatie een geschil indienen door een klacht in te dienen volgens de volgende voorwaarden, zodat de verkoper de kosten van de verkoop draagt ​​en het betwiste bedrag terugbetaalt:

telefonisch van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u op volgend nummer: +32 2 315 40 27; per e-mail naar contact@wroots.store

Elk geschil dat niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van alle aansprakelijkheid.

De verkoper heeft een procedure opgezet voor het controleren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van autorisatie van betaling met kredietkaart door geaccrediteerde instanties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

  1. BEVESTIGING

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop en de betaling door de klant, stuurt de verkoper deze laatste, op het door hem opgegeven e-mailadres, een ontvangstbevestiging van het bestelformulier en een kopie van het contract dat moet worden afgedrukt.

De verkoper is verplicht om bij levering een factuur naar de klant te sturen.

De klant kan verzoeken om de factuur naar een ander adres dan het afleveradres te sturen door een verzoek daartoe te richten aan de klantenservice (zie contactgegevens hieronder) vóór de levering.

In geval van onbeschikbaarheid van een product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te annuleren en de bijbehorende prijs terug te betalen, terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

De klant kan zijn herroepingsrecht steeds uitoefenen binnen 14 dagen vanaf het moment dat hem de informatie betreffende het niet beschikbaar zijn van het product werd toegezonden.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling kan de klant contact opnemen met de klantendienst op de volgende coördinaten:

telefonisch van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u op volgend nummer: +32 2 315 40 27; per e-mail naar contact@wroots.store

ARTIKEL 5. ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De online verstrekking van het bankkaartnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling zijn het bewijs van het akkoord van de klant, van de betaling van de verschuldigde bedragen op de bestelbon, de handtekening en de uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

ARTIKEL 6. BEWIJS VAN DE TRANSACTIE

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden aangetoond door middel van geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel dient.

 

ARTIKEL 7. WIJZE VAN BETALING

Alle betaalmethoden die beschikbaar zijn voor de klant staan ​​vermeld op de website van de verkoper. De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij het plaatsen van de bestelling.

ARTIKEL 8. LEVERING

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online formulier dat als bestelformulier dient, waarbij de klant moet zorgen voor de juistheid ervan.

Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de klant.

Behoudens in geval van overmacht vindt de levering plaats volgens de door de klant gekozen methode binnen de volgende termijnen:

standaard levering: 3-5 werkdagen*.

expreslevering: 1-2 werkdagen*.

*Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur; Er kan 1 extra dag worden toegevoegd voor leveringen op het eiland.

  1. LAATSTE LEVERING EN OPZEGGING

In geval van laattijdige levering zal de verkoper de klant informeren, die het contract kan beëindigen en terugbetaling kan vragen binnen 14 dagen na deze beëindiging.

De totale terugbetaling van het product en de leveringskosten, of herverzending indien van toepassing, vindt dan plaats.

Deze beëindiging van het contract moet op de volgende manier worden verzonden:

telefonisch van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u op volgend nummer: +32 2 315 40 27; per e-mail naar contact@wroots.store

Elke opzegging die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

  1. BESTELVERIFICATIE

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd, geopend is, dient de klant de staat van de producten te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket absoluut weigeren en een voorbehoud noteren op de leveringsbon.

De klant moet op de leveringsbon en in handgeschreven vorm elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven.

De verificatie van de producten wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

De klant moet, indien van toepassing, de verkoper op de hoogte brengen van zijn reserveringen volgens de volgende voorwaarden:

telefonisch van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u op volgend nummer: +32 2 315 40 27; per e-mail naar contact@wroots.store

Elke reservering die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer toekennen aan het/de betreffende product(en) en dit per e-mail aan de klant meedelen.

  1. LEVERFOUT

In geval van een leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten met betrekking tot de aanduidingen die voorkomen op de bestelbon, formuleert de klant zijn klacht bij de verkoper op dezelfde dag van levering of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag dag. de levering.

Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:

telefonisch van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u op volgend nummer: +32 2 315 40 27; per e-mail naar contact@wroots.store

Elke klacht die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

  1. TERUGKEER VAN BESTELLING

Het product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

product per post geretourneerd binnen 14 dagen vanaf de datum van levering van de bestelling, naar het volgende adres: WR-klantenservice – Rue de la bourlotte, 2. 7850 Petit-Enghien. België.

Elke klacht of retourzending die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Elk product dat wordt geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

ARTIKEL 9. PRODUCTGARANTIE

De klant heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

ARTIKEL 10. ONBESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN VERGOEDING

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en heeft dus de keuze tussen de terugbetaling van de door hem betaalde bedragen uiterlijk 30 dagen na hun betaling, of de omruiling van het product.

ARTIKEL 11. HERROEPINGSRECHT

De klant kan binnen 14 werkdagen na levering gebruik maken van zijn herroepingsrecht en het terugzenden van het product.

De klant zal zijn herroepingsrecht uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice:

telefonisch van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u op volgend nummer: +32 2 315 40 27; per e-mail naar contact@wroots.store

Nadat de klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren of te retourneren.

Elke herroeping of terugzending die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

De klant kan een omruiling of terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder boete, de retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met volledige verpakking, intact en in verkoopbare staat.

De verkoper moet de klant alle betaalde sommen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de terugwinning van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

Partijen zijn ontheven van hun verplichtingen, in het geval dat een omstandigheid die een geval van overmacht oplevert, de uitvoering ervan verhindert. De verplichtingen van partijen worden opgeschort.

De partij die zich op een dergelijke omstandigheid beroept, moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen, zowel bij het ontstaan ​​als bij het verdwijnen ervan.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar en onvoorzienbaar zijn, onvermijdelijk zijn en die niet kunnen worden voorkomen door laatstgenoemde, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, als zodanig gedefinieerd door de Franse jurisprudentie en in het bijzonder het blokkeren van vervoermiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag en het afsluiten van telecommunicatienetwerken.

Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

ARTIKEL 13. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zouden worden verklaard door toepassing van de wet, een reglement of een definitieve beslissing van een Belgische jurisdictie, zullen de andere bepalingen hun volle kracht en strekking behouden.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Bij een geschil of klacht zal de klant eerst contact opnemen met de verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password